top of page
cartoon8.jpg

היה היו שתי אסיפות, שישבו על ספסל בגן וחיכו... להתאסף.

פנתה האחת אל חברתה ואמרה, אני קודמת לך, את יודעת?

נענתה חברתה, יודעת, יודעת, הוחלט שאת תתאספי לפניי,

למרות שאני וותיקה הרבה יותר ממך, נולדתי לפני שנתיים.

צחקה האחת בקול גדול – הצחקתיני אחותי אסיפה,

מרגע שנולדתי אותי ניסו למנוע.

וממך? ממך סתם התעלמו...

ישבו השתיים והביטו בזמן החולף לו מנגד.

תגידי, שאלה השניה, אז למה את לא מתאספת כבר?

ענתה לה - אמרו לי שזה נורא מסובך שאני אתאסף,

יש כנראה סכנה של מדרון חלקלק, חייבים עוד לחשוב על זה.

פחח, הפטירה השניה בביטול, לי הם קראו מלחמת עולם...

עודן מדברות והנה אסיפה שנתית עוברת על פניהן

ובידה תקציב ביישן, משורטט באותיות טל ומטר.

מה אתן עושות כאן? התפלאה

מחכות להתאסף לדיון ציבורי – ענו שתיהן במקהלה.

ואת אנה תרוצי? את לא רואה שיש כאן תור?

יקרות שלי, ענתה, אם חפצתן להתאסף קחו דוגמא ממני.

צ'יק וצ'ק, באים והולכים, כמעט ולא מרגישים שהייתי.

וחיש המשיכה לה לדרכה.

חכי! צעקו שתיהן. אז אפשר להתאסף אחריך?

אל תגזימו, צחקקה. סבלנות, לא כל רגע מכנסים אסיפה!

בין שתי אסיפות

בהשתתפות:

אסיפה א' - בנושא תיקונים בתקנון הישוב

וועדת ביקורת יוזמת ומעלה את מרבית הנושאים העומדים לדיון

וועדת ביקורת נוספת תומכת במסקנות ומחזקת את בדיקת הנושאים

באפריל מוצגים הנושאים כהמלצה ליישום בתקנון ומתקבלת החלטת אסיפה לקיים על כך דיון. לבקשת חברי מזכירות הדיון נדחה לחודש יוני. בפועל עד חודש נובמבר לא מכונסת אסיפה. לאחר קבלת הנחיה מרשם האגודות המזכירות מודיעה על כינוס אסיפה אך לאור פניית-נגד לרשם האגודות מתחלפת ההנחיה והאסיפה לא מכונסת עד לבירור נוסף.

2016

2017

2018

אסיפה ב' - בנושא אנטנה סלולרית

מתקבלת החלטת אסיפה לבחון את נושא האנטנה ולקיים על כך דיון ציבורי

המזכירות מקבלת החלטה שהנושא לא רלוונטי יותר לדיון ולא מכנסת אסיפה

המקרה מוצג בדו"ח וועדת ביקורת ובאפריל מתקבלת החלטת אסיפה נוספת לקיים דיון בנושא. הדיון נדחה יחד עם אסיפה א' ולאחר מכן נדחה עד לאחר קיומה של אסיפה א'

2016

2017

2018

תקנון הישוב - פרק ג': רשויות האגודה

הרשות העליונה באגודה היא האסיפה הכללית של חבריה והיא תקבע את שיטות ניהול האגודה, תקבע את דרכי פעולתה, תחליט בכל הנושאים העקרוניים הקשורים באגודה ובפעולתה

לוועד ההנהלה תהיינה כל הסמכויות שיש לאגודה עצמה, פרט לסמכויות האסיפה הכללית, השמורות במפורש לה ורק לה.

40

66

רוצה להגיב?
bottom of page